De vrijwilligersorganisatie van het CDL bestaat nu uit ca 28 vrijwilligers.
Eenieder doet binnen deze vereniging dat wat zij/hij het liefste doet; lesgeven, assisteren, apparatuur onderhouden, contacten met cursisten onderhouden, activiteiten plannen en dergelijke.

Voor de onderlinge afstemming is een coördinatieteam samengesteld waarin het werk verdeeld is in een aantal portefeuilles.
Zo blijft het werk voor eenieder behapbaar. Daarbinnen zijn een tweetal vacatures ontstaan:

 • Coördinator Financiën (houdt de financiële gegevens bij en overlegt met Partners in Welzijn over de investeringen)
 • Public relations (verzorgt de berichtgeving via advertenties, nieuwsbrieven en folders ter ondersteuning van de werving van nieuwe cursisten.

Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de coördinator CDL.

Hieronder volgt de taakomschrijving voor beide functies. Deze kunnen met een grote mate van zelfstandigheid worden uitgevoerd.

Financiële taak:

 • verwerken van de financiële gegevens (3 maandelijks overzicht van PIW)
 • opstellen financieel jaarverslag
 • opstellen begroting voor komende jaar (okt/nov bespreken met PIW)
 • in samenwerking met voorzitter toetsen of investering binnen budget valt
 • in samenwerking met de voorzitter bestellen van Hard- en Software (voorstellen komen vanuit het HW/SW team )
 • jaarlijks controleren of cursusgeld nog voldoet aan de kosten ontwikkeling

PR taak:

 • Voorstel genereren voor het planning masterplan in combinatie met het PR plan
 • de cursusplannen/roosters vertalen naar tekst voor advertenties
 • ontwerpen flyers/brochures, logo’s
 • levert input voor webpagina’s
 • bewaakt uniformiteit van PR materiaal
 • doen van voorstellen voor opzet jaarplan (t.b.v. jaarplan en budget)