vacature vrijwilliger beek

De vrijwilligersorganisatie van het CDL bestaat nu uit ca 23 vrijwilligers.
Eenieder doet binnen deze vereniging dat wat zij/hij het liefste doet; lesgeven, assisteren, apparatuur onderhouden, contacten met cursisten onderhouden, activiteiten plannen en dergelijke.

Wij staan altijd open voor de inbreng van nieuwe vrijwilligers. Richt u tot de coördinator om uw wensen kenbaar te maken.

Voor de onderlinge afstemming is een coördinatieteam samengesteld waarin het werk verdeeld is in een aantal portefeuilles.
Zo blijft het werk voor eenieder behapbaar. Daarbinnen zijn een tweetal vacatures ontstaan:

 1. Financiën (houdt de financiële gegevens bij en overlegt met de algemeen coördinator CDL over de investeringen)
 2. Public relations (verzorgt de berichtgeving via advertenties, nieuwsbrieven en folders ter ondersteuning van de werving van nieuwe cursisten.

Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot de coördinator CDL.

Hieronder volgt de taakomschrijving voor beide functies. Deze kunnen met een grote mate van zelfstandigheid worden uitgevoerd.

Financiële taak:

 • verwerken van de financiële gegevens ( maandelijks overzicht van KBO)
 • opstellen financieel jaarverslag
 • opstellen begroting voor komende jaar (okt/nov bespreken met coördinator CDL)
 • in samenwerking met coördinator CDL toetsen of investering binnen budget valt
 • in samenwerking met de coördinator CDL  bestellen van Hard- en Software (voorstellen komen vanuit het HW/SW team )
 • jaarlijks controleren of cursusgeld nog voldoet aan de kosten ontwikkeling

PR taak:

 • Voorstel genereren voor het planning-masterplan in combinatie met het PR-plan
 • de cursusplannen/roosters vertalen naar tekst voor advertenties
 • ontwerpen flyers/brochures, logo’s
 • levert input voor webpagina’s
 • bewaken uniformiteit van PR materiaal
 • doen van voorstellen voor opzet jaarplan (t.b.v. jaarplan en budget)